Qdent kvalitetssäkring - 711Kliniken arbetar tryggt och säkert för din skull (2024)

Vi arbetar med ett ledningssystem för tandvården som heter Qdent. Qdent kvalitetssäkring hjälper oss att behålla och utveckla hög standard inom områdena kvalitet, patientsäkerhet, miljö och trivsel.

DIN SÄKERHET – EN SJÄLVKLARHET FÖR OSS.

När man arbetar i munhålan är det viktigt att säkerställa att alla instrument är rena och sterila för att eliminera en eventuell smittorisk. Vi har noggranna rutiner för hur vi rengör och steriliserar våra instrument. För att garantera din säkerhet har vi investerat i den senaste teknologin inom området.
Det är viktigt att inga mikroorganismer från föregående behandling finns kvar när det är dags för nästa patient. Vi är också noga med att torka av alla ytor i behandlingsrummet med desinfektionsmedel för att vara på den säkra sidan.

Qdent kvalitetssäkring säkerställer att vi levererar hög kvalitet!

Vi strävar ständigt efter att kvaliteten på våra behandlingar skall vara hög. För oss är det viktigt att du får en behandling som du känner dig nöjd med och att du känner dig trygg i att det vi gör är bra. Vi har som mål att din munhälsa skall vara så bra som möjligt och föreslår alltid den behandling som möter ditt behov bäst.
Socialstyrelsen och flera andra myndigheter utfärdar rekommendationer och krav för hur man skall agera och utföra vissa rutiner inom tandvården. Genom Qdent kvalitetssäkring har vi alltid tillgång till de senaste kraven och rekommendationerna. Det finns alltid goda grunder till nya regler eller rekommendationer från myndigheterna och därför är vi alltid noga med att följa dem.
För att säkerställa kompetens på vår praktik så håller vi oss alltid uppdaterade på vad som sker inom forskning på området medicinteknik. Din säkerhet beror på vår kompetens. Därför håller vi ständig utkik efter utbildningar och kurser som hjälper oss att ge dig ännu bättre vård och omsorg.
Till sist är vi noggranna med att hantera allt vårt material med omsorg. Vi förvarar materialet så att det håller hög standard, är noga med att allltid läsa innehållsförteckningar och bruksanvisningar, och ser alltid till att
ha det material vi behöver på lager.

TRIVSEL FÖR DIG SOM PATIENT – Med hjälp av Qdent kvalitetssäkring

Vårt mål är att du skall trivas hos oss och inte känna dig obekväm när du stiger genom dörren. För en del människor är själva tanken på behandling hos tandläkaren skrämmande nog, och då är det viktigt att miljön runt omkring är lugnande och avkopplande.
Vi försöker att hålla ett lugnt och behagligt arbetstempo för att undvika en stressig situation. Vi tycker också att det är viktigt att det är rent och fräscht i väntrummet och på toaletten, samt att det finns något
intressant att läsa i väntan på behandlingen. Vi serverar även kaffe och thé. Vårt mål är att alltid se till att tiden i väntrummet blir så kort som möjligt.
Vi vill väldigt gärna att du berättar för oss om du har tips på hur vi kan förbättra oss och höja trivseln ännu mer.

MILJÖ

Miljöfrågorna blir allt viktigare. Vi vill alla att våra barn och barnbarn skall andas frisk luft och dricka rent vatten. Vi gör allt vi kan för att bidra till en förbättrad miljö.
Allt vårt avloppsvatten är garanterat fritt från amalgamrester till minst 99% tack vare de avskiljningsfilter vi låtit installera vid alla vattenavlopp. Vi har ett särskilt miljöavtal som garanterar att alla filter fungerar och att restprodukterna blir omhändertagna på ett miljösäkert sätt.
Vi är noga med att källsortera vårt avfall. Vi jobbar med att minska miljöpåverkan genom att väga in miljöaspekter när vi väljer produkter och tjänster samt minska energiåtgången på praktiken. Självklart följer vi alla lagar, förordningar och rekommendationer som finns på miljöområdet.

VAD GÖR VI FÖR DIG SOM DU INTE SER?

Att bedriva tandvård är kanske mer komplicerat än vad många tror. Det krävs noggranna rutiner för att kunna ge dig en bra och säker vård. Visste du t.ex att vi byter handskar mellan varje patient? Att vi använder särskilda kontrollsystem för att veta att alla instrument är sterila? Att vi har flera sidor med rutiner för hur vi rengör våra instrument? Eller att vi har speciella slangar till vattnet som vi sköljer din mun med som gör att mikroorganismer inte fäster i dem, och att vi slänger munstycket och sätter dit ett nytt för varje patient?
Varje gång du sätter dig i stolen och öppnar munnen tittar vi inte bara efter hål och andra tandrelaterade åkommor. Vi är också utbildade för att upptäcka sjukdomar som kan ge symptom i munnen.

Qdent kvalitetssäkringär ett system som hjälper oss att behålla och utveckla en hög standard inom ett flertal områden som hygien och smittskydd ,miljö och arbetsmiljö, utrustning och material , journal och remisshantering,organisation,ledarskap och arbetsfördelning,diagnos och terapi

Vi efterutbildar oss kontinuerligt och håller på så vis oss uppdaterade vad gäller nya material och metoder för att alltid följa med i utvecklingen och kunna erbjuda dig den bästa vården.
Vi strävar hela tiden efter att bli så bra som möjligt , allt för din trygghet.

lagar och förordningar som styr tandvård, hälso-och sjukvård och patientsäkerhet samt god efterföljandegrad av myndighetskrav inom bland annat hygien,smittskydd,miljö,sekretess och journalföring. Teamet har uppvisat gott omdöme, goda kvalitetsrutiner och kontinueligt arbete med Qdent kvalitetssäkring.

Vi på 711-Kliniken följer ett kvalitetssäkringsprogram för att alla, både patienter

och personal, ska känna sig trygga på praktiken.

Med hjälp av kvalitetssäkring utvecklas vi personalen, våra arbetsformer

och metoder ständigt för det vi värderar mest, kvalité.

Kvalitetssäkringsprogrammet Qdent är anpassat för tandvården och

innehåller bl.a. Socialstyrelsens alla krav på hur tandvård inom olika

områden ska bedrivas.

Qdent kvalitetssäkring - 711Kliniken arbetar tryggt och säkert för din skull (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Catherine Tremblay

Last Updated:

Views: 6260

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Catherine Tremblay

Birthday: 1999-09-23

Address: Suite 461 73643 Sherril Loaf, Dickinsonland, AZ 47941-2379

Phone: +2678139151039

Job: International Administration Supervisor

Hobby: Dowsing, Snowboarding, Rowing, Beekeeping, Calligraphy, Shooting, Air sports

Introduction: My name is Catherine Tremblay, I am a precious, perfect, tasty, enthusiastic, inexpensive, vast, kind person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.